Ј А В Н И П О З И В – за пријављивање кандидата за радно место директора Градског центра за социјално предузетништво Београда